SATIŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
 
Madde 1. Taraflar
Bir taraftan Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 6 No: 528 Şişli/İstanbul adresinde ticari faaliyette bulunan KATMAN YAZILIM VE DANIŞMANLIK E-TİCARET LTD.ŞTİ (ENTEGRATORYUM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan satış ortağı arasında aşağıda hükümleri yazılı sözleşme kabul edilmiştir.
 
Madde 2. Sözleşmenin Konusu
Satış ortağının web sitesi,e-mail adresi ve sair Internet iletişim araçlarından verilecek link ile ENTEGRATORYUM ürünlerinin ENTEGRATORYUM Internet sitesinden satış şartları bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
Sözleşme satış ortaklığı formunun doldurulması ve sözleşmenin onaylanmasını müteakkip ENTEGRATORYUM 'un satış ortaklığı talebini kabul etmesiyle yürürlüğe girer.
 
Madde 3. Satış Ortağının Hak ve Yükümlülükleri
Satış ortağı;
3.1. Web sayfası,e-mail adresi veya diğer Internet iletişim araçlarından ziyaretçilerinin ENTEGRATORYUM tarafından belirlenen sayfalarına yönlenmesi için link vermeyi,
3.2. ENTEGRATORYUM tarafından gönderilen formatlar,grafikler,imajlar,tekstler üzerinde her hangi bir değişiklik yapmamayı,.
3.3. Satış Ortağı web sayfası,e-mail adresi ve diğer internet iletişim araçlarında bulunan ENTEGRATORYUM linklerini kullanarak kendi adına alışveriş yapmamayı,
3.4. Satış bilgilerini takip amacıyla verilen şifrenin korunmasının kendi sorumluluğunda bulunduğunu, ENTEGRATORYUM 'un şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını ve şifresini 3.şahıslara kullandırmayacağını,
3.5. Kayıt formunda verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
3.6. ENTEGRATORYUM tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ENTEGRATORYUM ' a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
3.7. Kendi sitelerinde/sayfalarında/e-maillerinde ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ENTEGRATORYUM 'un hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
3.8. ENTEGRATORYUM ortamında site geneline zarar verecek veya ENTEGRATORYUM 'u başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek şekilde linkleri kullanmayacağını, aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
3.9. ENTEGRATORYUM linklerini Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı sitelerden yönlendirmemeyi ve içinde tehdit edici,ahlak dışı,ayrımcı,Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırı içerikler taşıyan e-mailler göndermemeyi,
3.10. ENTEGRATORYUM linklerinin kullanımı esnasında bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, ENTEGRATORYUM 'dan tazminat talep etmemeyi,
3.11. ENTEGRATORYUM 'un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
3.12. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
3.13. ENTEGRATORYUM 'un dilediği kişilere satış ortaklığı verebileceğini,
3.14. Aynı alanda ENTEGRATORYUM 'dan başka firmalarla satış ortaklığı veya benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını,aksi halde ENTEGRATORYUM 'un uğrayabileceği maddi zararı ödeyeceğini,
3.15. Bu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceğini,
Kabul ve taahhüt eder.
 
Madde 4. ENTEGRATORYUM'un Hak ve Yükümlülükleri.
ENTEGRATORYUM
4.1. Satış ortağının talebini herhangi bir nedenle kabul veya reddedebilir.
4.2. Satış ortağından gelen müşterilerin satın alma talebini kabul veya reddedebilir.
4.3. Satış ortağından gelen müşteri ENTEGRATORYUM 'un müşterisi sayılacak ve ENTEGRATORYUM 'un Internet sitesinde satın alma işlemini yapar ve satın alma işlemine ENTEGRATORYUM prosedürü uygulanır.
4.4. Müşteri bilgilerini satış ortağına vermeyecektir.
4.5. Satış ortağından gelen ziyaretçileri izlemek ve satış bilgilerine ulaşmak amacıyla şifre korumalı bir alanda satış ortağına bilgi verecektir.Ancak müşterilerin bilgileri hiç bir surette satış ortağına verilmeyecektir.
4.6. Taraflar birbirlerinin vekili,yetkili temsilcisi,mümessili,acentası (...ve bunun gibi) değildir.
4.7. Herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ENTEGRATORYUM 'un satış ortağına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
4.8. Servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
4.9. Satış ortağının bilgilerini ,resmi makamlardan suç duyurusu gelmesi, sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yapılması ve benzeri durumlarda ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.
4.10. Kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
4.11. İleride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla haber vermek zorunda olmadan sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 
Madde 5. ENTEGRATORYUM Kayıtlarının Geçerliliği
Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ENTEGRATORYUM 'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten ENTEGRATORYUM kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Madde 6. Ödeme
Müşteriden tahsilat yapılamaması halinde satış ortağına komisyon ödenmez.
ENTEGRATORYUM komisyon oranlarını dilediği zaman ve dilediği oranda değiştirebilir. Satış ortağı bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Her ayın sonunda o ay yapılan alışveriş komisyonları hesaplanarak satış ortağına bildirilir.
Hesap kesimi ile birlikte mutabık kalınan tutar üzerinden ödenecek komisyonun fatura ya da fatura benzeri evraklarının ENTEGRATORYUM 'a ulaşmasıyla birlikte ödeme yapılır.
 
Madde 7. Sözleşmenin Yürülüğe Girmesi, Süresi ve Feshi
Sözleşme satış ortağının başvuruda bulunduğu tarihde yürülüğe girer.
Süresi yürürlük tarihinden itibaren 1 yıldır.
ENTEGRATORYUM dilediği zaman herhangi bir nedenle sözleşmeyi fesih edebilir.Bu durumda satış ortağı herhangi bir hak ve talebinin olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 
Madde 8. Tebligat Adresi
Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri takdirde sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar Tebligat Kanunu açısından geçerli olacaktır.Tebligatlar imza mukabili yazılı olarak,yetkili tarafından imzalı mesaj ile teyit olunmak kaydı ile faks mesajı ile,telgraf ile,alındısı karşı e-mail mesajı ile teyit olunmak üzere yetkili kişilerin gönderecekleri e-mail ile tebligat yapılabilir. Tebligat kanununda yazılı tebligat usulleri geçerlidir.
 
Madde 9. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
 
Madde 10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.